I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНТАЖ

чл.1 Монтаж на техника се извършва единствено на места със свободен до тях достъп, лесно за профилактика и сервизиране, по начин, който не крие риск за здравето и живота на представителите на доставчика, които извършват монтажа или сервиза;

чл.2 Монтаж на техника се извършва единствено в съответствие с предписанията и изискванията на производителя.

чл.3 За извършване на монтаж следва да има осигурено самостоятелно ел.захранване за техниката,като е препоръчително и наличие на  отделен предпазител в ел. табло;

чл.4 При възникване на допълнителни изисквания, клиентът заплаща стойността на вложените за това материали и/или труд, които да не са в разрез на  изискванията на т. 1;

чл.5 Собствеността и рискът от погиване и повреждане на стоката преминава върху Клиента в момента на приемане на монтажа, което се удостоверява с протокол за извършен монтаж, подписан от страните по тази поръчка или техни представители.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

чл.6 Клиентът е длъжен:

т.1 да даде необходимите сведения и данни за извършване на поръчката;
т.2 при необходимост от предварителен оглед да допусне представители на доставчика до обекта;
т.3 да уведоми доставчика за всяка причина, която по негова вина може да доведе до забавяне на доставката;
т.4 да предостави на представители на доставчика достъп до мястото, където ще се извършва монтаж на техниката;
т.5 да информира доставчика за разположението на скрити  ел. иинсталации или други скрити комуникации.
т.6 да заплати договорената цена в размера,  по начина и в сроковете, определени в т.2 и 3 от поръчката.

чл.7 Клиентът има право:

т.1 да иска информация по всяко време за извършването на поръчката;
т.2 да получи сметка по изпълнението на поръчката;
т.3 да иска опазване на личното му имущество по време на извършване на монтажа.

 III ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

чл.8 Доставчикът е длъжен:

т.1 да изпълни поръчката в съответствие със сроковете и условията, уговорени с настоящата поръчка;
т.2 да изпълни поръчката, ползвайки свои работници и служители или оторизирано от него лице.
т.3 да изпълни поръчката с грижата на добър стопанин и в защита интересите и собствеността на клиента, като спазва всички инструкции на производителя по отношение на правила на монтаж и безопасност;
т.4 да уведоми незабавно клиента за резултатите от изпълнението на поръчката;
т.5 да издаде на Клиента гаранционна карта и да осигури гаранционно и извънгаранционно обслужване и сервиз, съгласно условията посочени в нея.

чл.9 Доставчикът има право:

 

т.1 да получи достъп до обекта за извършване на поръчката;
т.2 да откаже извършване на монтаж, ако определеното за това място от клиента е недостъпно или трудно достъпно, в резултат на което се появява риск за здравето и живота на представителите на доставчика, които ще извършват монтажа.
т.3 да получи договореното възнаграждение в определените сроковете. 

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА МОНТАЖА 

Чл.12 В стойността на монтажа се включват:

1.медни тръби и изолация към тях до 3 метра;
2.ел.кабел за комуникация между вътрешно и външно тяло до 4 метра;
3.извеждаща тръба за конденз до 3 метра;
4.стойка за закрепване на външното тяло;
5.крепежи и консумативи, необходими за извършване на монтажа;
6.доставка на техниката до обекта, за сметка на доставчика, когато е в рамките на гр. Добрич ;
7.пробиване на отвори, монтаж, запълване на дупките, възможно най-естетически, 8.вакуумиране, продухване и пуск на системата;
9. събиране на отпадъците от монтажа в кашоните и тяхното изхвърляне. 

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.13 Доставчикът не носи отговорност за повреди, причинени от клиента на стоката при:-транспортиране със собствен на клиента транспорт;-неправилна експлоатация;-възникнала повреда, причинена от неправилен монтаж, когато последният не се извършва от доставчика или оторизирано от него лице;

чл.14 Страните ще решават възникналите относно изпълнението на настоящия договор спорове по взаимно съгласие, а когато това се окаже невъзможно- по съдебен ред.